Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålls direkt från uppgiftslämnaren - våra medlemmar och andra personer i medlemmarnas hushåll samt hyresgäster - i anslutning till innehav av en bostadsrätt eller hyresrätt i Föreningen och medlemskap i denna. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Föreningen, men eftersom det enligt 9 kap 8 § BrL åligger styrelsen att föra förteckning över Föreningens medlemmar (medlemsförteckning) och över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (Lägenhetsförteckning) så förutsätter ett medlemskap i Bostadsrättsföreningen att obligatoriska uppgifter enligt 9 kap 9 och 10 §§ Brl lämnas. Föreningen kan inte heller upplåta hyresavtal utan att härför nödvändiga uppgifter lämnas.

Föreningen behandlar uppgifterna för att, utföra och administrera medlemskapet/hyresförhållandet, för att tillvarata dina intressen, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av lag, Föreningens stadgar, eller i förekommande fall på grundval av hyresavtalet.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Föreningen och dig, (ii) då det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller om laglig skyldighet därtill föreligger.  

Personuppgifterna sparas så länge som laglig skyldighet därtill föreligger och raderas senast året därefter. Som exempel gäller enligt 3 kap 8 § Lag om Ekonomiska föreningar att medlemsförteckning skall bevaras i vart fall under sju år efter utträde.  Även skattelagstiftning och preskriptionsregler medför skyldighet att spara vissa uppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Föreningen om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med Föreningens behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling tag kontakt med styrelsen