Då du har för avsikt att genomföra en ombyggnation/renovering i din bostad finns det, utöver den anmälan som skall skickas in, några regler som gäller i vår förening.

 • Arbetet ska utföras av certifierade och behöriga hantverkare på ett fackmannamässigt vis.
 • Entreprenören ska ha adekvat ansvarsförsäkring.
 • Skriftligt intyg på behörighet skall inhämtas av dig och kopia skall skickas in till vår förvaltare Storholmen.
 • Värme/ventilationssystem får ej påverkas. Vårt ventilationssystem bygger på att det finns balans mellan utsugen från respektive lägenhet.
 • Om ny innervägg monteras så ansvarar du för att ventilationsflödet bibehålls på godkända nivåer.
 • Kolfilterfläkt får anslutas till el men inte till ventilationen. Utblåset från spisfläkten får inte monteras för nära donet för frånluft eller riktas mot denna.
 • Bärande konstruktion får ej påverka. Eventuella ritningar, konstruktionsberäkningar, besiktningar, bygglov eller andra tillstånd som krävs för renoveringen ska inhämtas och betalas av dig.
 • För att garanterat veta bärigheten på en vägg ska en konstruktör alltså anlitas för tydligt skriftligt besked, dokumenten ska arkiveras av dig och de kan komma att krävas in av föreningen eller vår förvaltare om framtida skada uppstår.
 • Renoveringen ska fotodokumenteras för eventuellt behov av framtida utredning av uppkommen skada. Tänk också på att arbetet med t ex renovering ska förläggas till sådana tider att grannarna inte störs.

Vid arbeten i våtutrymmen/el är det ett krav att utföraren har alla certifikat, intyg och behörigheter som krävs för att utföra arbeten i våtrum. Vid eventuell vattenavstängning har du ansvar för att avisera de grannar som berörs, själva avstängningen sköts av föreningens fastighetsskötare. Avisering ska ske minst tre dagar innan planerad avstängning.

Du kan bli skyldig att återställa renovering som inte godkänts av styrelsen eller som inte har utförts enligt instruktionerna i detta dokument.

Badrum

 • Skall du flytta/byta golvbrunnen så rekommenderar vi att Dipart används. Den entreprenör som skall användas skall informeras av dig om att arbetet skall dokumenteras med foto. Då det finns ett bidrag från föreningen för ny brunn, igengjutning av slits och skvallerrör, skall separat offert lämnas till föreningen. Offerten kommer att stämmas av med föreningens försäkringsentreprenör. Faktura skall innehålla bilagor med bilder på utfört arbete i slits.
 • Vill man installera en handdukstork så är det enbart el som godkänns.
 • Radiatorer tillhör föreningen. Önskar ta bort en radiator i badrum med fönster för att exempelvis installera golvvärme så skall Bilaga 2 skrivas under av bostadsinnehavaren.
 • Tryckande fläktar får inte installeras. Donet skall helst vara i plåt & vara en justerbar kontrollventil. Bild finns. Innermåttet i kanalen bör med fördel mätas innan nytt don inhandlas.

Allmänt

 • Blandare i kök/badrum skall ha en backventil. Installeras en billig blandare så påverkar detta föreningens värmeanläggning då risken finns att kallvattnet tar en genväg i din blandare och det tar längre tid innan varmvattnet kommer fram.
 • Vi större renoveringar av exempelvis badrum där entreprenörer behöver parkera bilar kan p-tillstånd utfärdas. Detta skall anges i anmälan. Eftersom det är styrelsen som ombesörjer dessa tillstånd kommer de att kontakta er när informationen har kommit dem tillhanda.